Kdy končí záruční doba?

Zákonná dvouletá záruka za jakost končí, i když prodávající ji dál může poskytnout dobrovolně. Spotřebiteli zůstávají zachována pouze takzvaná práva z vadného plnění: kupující má právo, aby zboží bylo bez vad v okamžiku převzetí. Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.Podle občanského zákoníku § 122 lhůta počítaná na roky končí dnem, který se číslem shoduje se dnem, kdy lhůta začala. Znamená to tedy, že záruka končí 1.11.2010, pokud v jejím průběhu nebylo zboží přijato do reklamace. Pokud by bylo zboží reklamováno, lhůta se prodlouží o dobu vyřizování reklamace.

Jak je to se záruční dobou lhůtou po výměně zboží za jiné?

Záruční lhůta tedy bude 24 měsíců od data prvního nákupu zboží, a i když spotřebitel během tohoto období využije práva na výměnu zboží za nové, běží stále původní lhůta. Výhodnější tedy bude využít práva odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.

Jak se prodlužuje záruka o dobu kdy byla věc v reklamaci?

Doba, po kterou nemůže spotřebitel vadnou věc užívat, tedy od uplatnění reklamace až do doby, kdy je spotřebitel povinen si ji z reklamace převzít, se do lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění nepočítá.

Kdy končí dvouletá záruka?

Praha – Dvouletá zákonná záruka za vady zboží způsobené používáním skončí na konci letošního roku. Vady, které měl výrobek v okamžiku prodeje, bude možné nadále reklamovat do 24 měsíců od koupě.

Kdy se prodlužuje záruční doba?

Dvouletá záruční doba tak běží zásadně vždy od převzetí prvotního produktu při jeho koupi a při reklamaci se výměnou ani opravou věci neprodlužuje na další dva roky, prodlužuje se pouze úměrně o dobu, po kterou nemůže kupující vadnou věc užívat.

Kdy končí dvouletá záruka?

Praha – Dvouletá zákonná záruka za vady zboží způsobené používáním skončí na konci letošního roku. Vady, které měl výrobek v okamžiku prodeje, bude možné nadále reklamovat do 24 měsíců od koupě.

Jak se počítá záruční doba?

Zákonná záruka je platná po dobu dvou let v celé EU a vztahuje se na veškeré vady, které existovaly v době převzetí a projevily se během prvních dvou let. Pokud se závada projeví do jednoho roku od převzetí, nemusíte dokazovat, že vada existovala již v době, kdy jste zboží převzali.

Jak dlouho trvá záruka na zboží?

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Jak dlouho je záruka na opravu?

pro spotřebitele, má objednatel možnost uplatnit u zhotovitele vady opravy po dobu 24 měsíců ode dne převzetí opravené věci, tuto lhůtu však strany mohou dohodou zkrátit až na 12 měsíců.

Kdy začíná běžet reklamační lhůta?

Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve státní svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Zákonem stanovená délka nebrání dohodě se spotřebitelem na delší lhůtě k vyřízení reklamace.

Co se stane když není reklamace v řádně době vyřízená?

Pokud podnikatel nevyřídí vaši oprávněnou reklamaci v zákonné 30denní či dohodnuté prodloužené lhůtě, považuje se to za podstatné porušení smlouvy. To pro vás znamená, že již nemusíte čekat, jestli podnikatel vadu odstraní, ale můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny stavby, nebo od smlouvy odstoupit.

Jaká je záruční doba u smlouvy o dílo?

Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě mezi zhotovitelem a objednatelem. Skryté vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu, a to do 2 let (u stavby do 5 let) od předání díla. ZÁRUKA. V NOZ není 6 měsíční zákonná záruka ani 3 měsíční záruka za opravy.

Kdy má zákazník nárok na vrácení peněz?

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí mu prodejce vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (typicky poštovné), které od něho na základě smlouvy obdržel. Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení. Zákon dokonce určuje způsob vracení.

Jaká je záruční doba na stavební práce?

3), který stanoví, že u zhotovení stavby je záruční doba 36 měsíců. Prováděcí předpis může stanovit, že u některých částí staveb může být záruční doba kratší, nejméně však 18 měsíců. Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění) nestanoví doby záručních lhůt.

Jak dlouho plati záruka na boty?

Záruka u obuvi ze zákona zaručuje 2 roky od nákupu ochranu zákazníka před vadami materiálu, vadami konstrukce a vadami způsobenými chybnou výrobou.

Na co se vztahuje prodloužená záruka?

Pojištění prodloužené záruky se vztahuje na všechny běžné poruchy, na které se vztahuje i tzv. zákonná záruka, tak jak ji ze zákona poskytuje na výrobky každý prodejce. Výrobek je tedy pojištěn pro případ mechanické, elektronické nebo elektrické vady spotřebičů, která však nebyla způsobena nesprávným užíváním produktu.

Co znamená záruční doba?

Koupíte si v obchodě, ať již kamenném nebo internetovém, nějaké zboží, které po určité chvíli ztratí svoji kvalitu a začne mít vady. Pokud se vada projeví v záruční době, můžete zboží reklamovat a tím uplatnit své právo z vadného plnění.

Jak dlouho je záruka na opravu?

pro spotřebitele, má objednatel možnost uplatnit u zhotovitele vady opravy po dobu 24 měsíců ode dne převzetí opravené věci, tuto lhůtu však strany mohou dohodou zkrátit až na 12 měsíců.

Co se stane když není reklamace v řádně době vyřízená?

Pokud podnikatel nevyřídí vaši oprávněnou reklamaci v zákonné 30denní či dohodnuté prodloužené lhůtě, považuje se to za podstatné porušení smlouvy. To pro vás znamená, že již nemusíte čekat, jestli podnikatel vadu odstraní, ale můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny stavby, nebo od smlouvy odstoupit.

Kdy má zákazník nárok na vrácení peněz?

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí mu prodejce vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (typicky poštovné), které od něho na základě smlouvy obdržel. Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení. Zákon dokonce určuje způsob vracení.

Co je to reklamace zboží a záruční doba?

Pokud se jakákoliv vada zboží projeví v průběhu záruční doby, má zákazník ze zákona právo jej reklamovat. Reklamace zboží je možná ve lhůtě do dvou let od nákupu v obchodě nebo od převzetí v případě nákupu na internetu. Záruka se ovšem vztahuje jen na problémy, které jsou způsobeny výrobcem.

Kdy končí dvouletá záruka?

Praha – Dvouletá zákonná záruka za vady zboží způsobené používáním skončí na konci letošního roku. Vady, které měl výrobek v okamžiku prodeje, bude možné nadále reklamovat do 24 měsíců od koupě.

Jak funguje záruka?

Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak.

Jak dlouho trvá záruka na práci?

Záruka na práci (instalaci) je dle §646 občanského zákoníku 6 měsíců.

Na co všechno se vztahuje záruka?

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami.

Co je to reklamace zboží a záruční doba?

Pokud se jakákoliv vada zboží projeví v průběhu záruční doby, má zákazník ze zákona právo jej reklamovat. Reklamace zboží je možná ve lhůtě do dvou let od nákupu v obchodě nebo od převzetí v případě nákupu na internetu. Záruka se ovšem vztahuje jen na problémy, které jsou způsobeny výrobcem.