Kdy je povinnost podat Souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení podává identifikovaná osoba do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno.Povinnost podávat souhrnné hlášení vyplývá ze zákona o DPH. Podává se jen v tom zdaňovacím období, ve kterém vznikla povinnost přiznat takové plnění, které se do souhrnného hlášení uvádí.

Kdy se musí podat kontrolní hlášení?

Plátce, který je právnickou osobou (nebo zastupující člen skupiny), podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na zdaňovací období plátce, tj. plátci s měsíčním i čtvrtletním zdaňovacím obdobím podávají kontrolní hlášení za kalendářní měsíc).

Co patří do souhrnného hlášení?

Kromě identifikačních údajů plátce a období, za které se podává, obsahuje souhrnné hlášení především identifikační čísla odběratelů zboží a služeb, kód identifikující druh plnění, počty plnění a celkové hodnoty plnění (v Kč zaokrouhlené nahoru).

Kdo podává souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení slouží členským státům Evropské unie ke kontrole, zda bylo v rámci unie zdaněno poskytnuté plnění. Proto souhrnné hlášení musí podávat všichni podnikatelé, kteří dodávají zboží nebo poskytují služby do dalšího státu Evropské unie.

Jak se podává následně souhrnné hlášení?

Co patří do souhrnného hlášení?

Kromě identifikačních údajů plátce a období, za které se podává, obsahuje souhrnné hlášení především identifikační čísla odběratelů zboží a služeb, kód identifikující druh plnění, počty plnění a celkové hodnoty plnění (v Kč zaokrouhlené nahoru).

Kdo podává souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení slouží členským státům Evropské unie ke kontrole, zda bylo v rámci unie zdaněno poskytnuté plnění. Proto souhrnné hlášení musí podávat všichni podnikatelé, kteří dodávají zboží nebo poskytují služby do dalšího státu Evropské unie.

Jak se podává následně souhrnné hlášení?

Kdo musí podat kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně, přičemž není rozhodné, zda se jedná o tuzemský nebo zahraniční subjekt. Za skupinu spojených osob podává kontrolní hlášení zastupující člen skupiny.

Které faktury jdou do kontrolního hlášení?

Abychom mohli vygenerovat Kontrolní hlášení správně, musíte ve Fakturoidu evidovat opravdu všechny vydané i přijaté faktury (náklady). U odběratele/dodavatele (podnikajícího subjektu) musí být uvedeno DIČ.

Co se vykazuje v kontrolním hlášení?

Do kontrolního hlášení vstupují doklady, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění, resp. datum odpočtu/doručení spadající do zvoleného období (stejně jako u přiznání k DPH) a mají přiřazené příslušné členění DPH s vyplněným polem Sekce v Kontrolním hlášení.

Co je následně kontrolní hlášení?

Následné kontrolní hlášení se podává, je-li potřeba opravit reportované údaje a lhůta pro podání řádného kontrolního hlášení již uplynula. V následném hlášení také uvádějí znovu všechny údaje tak, jak by mělo být. Neopravuje se to tedy formou rozdílů jako u dodatečného přiznání k DPH.

Co je osoba identifikovaná k dani?

Co je to identifikovaná osoba? Identifikovaná osoba (IO) je osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, stejně jako právnická osoba nepovinná k dani, která v tuzemsku kupuje zboží nebo služby z jiného členského státu EU za předpokladu, že je toto zboží nebo služba předmětem DPH.

Co to je třístranný obchod?

Začněme správnou definicí třístranného obchodu: je to transakce, při které si jedno zboží postupně dodávají tři subjekty a zboží je přepravováno od prvního subjektu rovnou k tomu třetímu. Třístranných obchodů se v praxi může uskutečňovat celá řada.

Jak na kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně. Údaje v kontrolním hlášení bude plátce daně uvádět ve formátu a struktuře… Zde naleznete informace o předepsané XML struktuře pro podání kontrolního hlášení.

Jak udělat v pohodě následně kontrolní hlášení?

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA Pokud řádné kontrolní hlášení není označené jako odeslané, zvolte na uvedeném hlášení povel Záznam/Elektronicky odesláno. Následně vytvoříte nový záznam, v dialogovém okně zvolíte shodné zdaňovací období a v poli Druh vyberete Opravné řádné nebo Následné.

Co patří do kontrolního hlášení?

Do kontrolního hlášení vstupují doklady, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění, resp. datum odpočtu/doručení spadající do zvoleného období (stejně jako u přiznání k DPH) a mají přiřazené příslušné členění DPH s vyplněným polem Sekce v Kontrolním hlášení.

Proč se podává kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení podávají plátci DPH, pokud přijali nebo uskutečnili zdanitelné plnění v tuzemsku, nebo uplatňují nárok na odpočet daně. Údaje v kontrolním hlášení musí odpovídat konkrétním řádkům v daňovém přiznání. Pokud je daňové přiznání nulové, nemusíte kontrolní hlášení podávat.

Co se neuvádí do kontrolního hlášení?

Kdy musí identifikovaná osoba podávat přiznání k DPH?

Povinnosti identifikované osoby Jako identifikovaná osoba podáváte přiznání k DPH a souhrnné hlášení. Zjednodušeně by se dalo říct, že přiznání k DPH podáváte při nákupu, souhrnné hlášení pak při prodeji. Vždy ale jen za měsíc, kdy vám tato povinnost vznikla, a to do 25. dne následujícího měsíce.

Co patří do souhrnného hlášení?

Kromě identifikačních údajů plátce a období, za které se podává, obsahuje souhrnné hlášení především identifikační čísla odběratelů zboží a služeb, kód identifikující druh plnění, počty plnění a celkové hodnoty plnění (v Kč zaokrouhlené nahoru).

Kdo podává souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení slouží členským státům Evropské unie ke kontrole, zda bylo v rámci unie zdaněno poskytnuté plnění. Proto souhrnné hlášení musí podávat všichni podnikatelé, kteří dodávají zboží nebo poskytují služby do dalšího státu Evropské unie.

Jak se podává následně souhrnné hlášení?

Proč se podává kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení podávají plátci DPH, pokud přijali nebo uskutečnili zdanitelné plnění v tuzemsku, nebo uplatňují nárok na odpočet daně. Údaje v kontrolním hlášení musí odpovídat konkrétním řádkům v daňovém přiznání. Pokud je daňové přiznání nulové, nemusíte kontrolní hlášení podávat.

Kdy musí být uhrazeno DPH?

Kdy je povinná registrace k DPH? Pokud váš obrat v posledních 12 měsících přesáhne částku 1 milion korun, musíte se povinně stát plátcem DPH. Přihlášku k registraci pro platbu DPH je nutné podat do 15 dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste obrat překročili.

Kdy opravně DPH?

Dodatečné přiznání lze podat po dobu lhůty pro stanovení daně, která činí tři roky a rozbíhá se od termínu pro podání řádného daňového přiznání. Dodatečné přiznání je plátce DPH povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém plátce DPH zjistil skutečnosti vedoucí k podání dodatečného přiznání.