Kdo se stává identifikovanou osobou?

Identifikovaná osoba (IO) je osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, stejně jako právnická osoba nepovinná k dani, která v tuzemsku kupuje zboží nebo služby z jiného členského státu EU za předpokladu, že je toto zboží nebo služba předmětem DPH.

Kdo se stane identifikovanou osobou?

Identifikovanou osobou se musíte stát, když: přijímáte služby zahraniční firmy, a to ze států EU nebo z třetích zemí, poskytujete („prodáváte”) své služby podnikatelům do jiných členských států EU, nakoupíte zboží z jiných členských států EU v hodnotě nad 326 000 Kč během 2 po sobě jdoucích let.

Co podává identifikovaná osoba?

Identifikovaná osoba musí podat přiznání k DPH. Pokud poskytuje přeshraniční služby, podává také souhrnné hlášení v souladu s § 102 zákona o dani z přidané hodnoty. Do přiznání a souhrnného hlášení se zahrnuje pouze přeshraniční plnění. U tuzemských plnění zůstává identifikovaná osoba neplátcem DPH.

Kdy podává identifikovaná osoba souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Souhrnné hlášení podává identifikovaná osoba do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno.

Jak dlouho trvá registrace identifikované osoby?

Kdo se stane identifikovanou osobou?

Identifikovanou osobou se musíte stát, když: přijímáte služby zahraniční firmy, a to ze států EU nebo z třetích zemí, poskytujete („prodáváte”) své služby podnikatelům do jiných členských států EU, nakoupíte zboží z jiných členských států EU v hodnotě nad 326 000 Kč během 2 po sobě jdoucích let.

Jak dlouho trvá registrace identifikované osoby?

Jak se stát identifikovanou osobou?

Jak se stát identifikovanou osobou IO se jako podnikatel a neplátce DPH stáváte automaticky po splnění podmínek, tedy po prodeji služeb do zahraničí nebo nákupu služeb či zboží ze zahraničí nad určený limit. Jako IO se musíte registrovat do 15 kalendářních dní od doby, kdy vám vznikla tato povinnost.

Jak zrušit identifikovanou osobu?

Ke zrušení registrace identifikované osoby může dojít buďto z moci úřední (na základě rozhodnutí správce daně), nebo na základě žádosti samotné identifikované osoby.

Kdo je osobou povinnou k dani?

Osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 1 je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud ovšem uskutečňuje ekonomické činnosti.

Kdo je neplátce DPH?

Neplátce – musí mít obrat menší než 1 000 0000 Kč v předešlých, po sobě jdoucích kalendářních měsících. Pokud splňuje tuto podmínku, pak nemá povinnost odvádět daň ze svých zdanitelných plnění. Neplátce nemá nárok na odpočet.

Jak se stát neplátce DPH?

Ve chvíli, kdy již za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nemáte obrat větší než 1 milion korun, můžete si zažádat o vyjmutí z registru plátců DPH. Veškerou problematiku o registraci k DPH včetně vyjmutí z registru řeší § 106b zákona o DPH.

Kdo musí podat souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení slouží členským státům Evropské unie ke kontrole, zda bylo v rámci unie zdaněno poskytnuté plnění. Proto souhrnné hlášení musí podávat všichni podnikatelé, kteří dodávají zboží nebo poskytují služby do dalšího státu Evropské unie.

Co se dává do souhrnného hlášení?

Kromě identifikačních údajů plátce a období, za které se podává, obsahuje souhrnné hlášení především identifikační čísla odběratelů zboží a služeb, kód identifikující druh plnění, počty plnění a celkové hodnoty plnění (v Kč zaokrouhlené nahoru).

Co se vykazuje v souhrnném hlášení?

V souhrnném hlášení se vykazuje dodání zboží do jiného členského státu, které je skutečně dopraveno do jiného členského státu a dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě. V souhrnném hlášení se dále vykazují služby poskytnuté osobě registrované k dani v jiném členském státě.

Jaký je rozdíl mezi plátcem a neplátcem DPH?

Rozdíl mezi plátcem a neplátcem daně nespočívá jen v možnosti nebo povinnosti daň odvést. Plátce musí vést evidenci k DPH, a to tak, aby byl kdykoli schopen svůj nárok na přeplatky nebo povinnost daň platit prokázat.

Proč se dobrovolně registrovat k DPH?

Výhody dobrovolné registrace – Plátce DPH Vzniká pak nadměrný odpočet, tedy ve finále neodvádíme DPH, ale je nám vypláceno. Výhodná je tedy situace, kdy vaše výdaje převyšují příjmy. Dále mohou uplatnit výhody plátců ti, kteří mají na své zboží nebo služby sníženou sazbu DPH a také jim vznikají nadměrné odpočty.

Kdy jsem a kdy nejsem plátce DPH?

Do jisté míry se můžete rozhodnout sami – povinně se ze zákona stáváte plátcem DPH od okamžiku, kdy Váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne částku 2 000 000 Kč. Pokud obrat za dané období nepřekročil dva miliony korun, ale chtěli byste být plátci, můžete se k DPH registrovat dobrovolně.

Kdo je osobou povinnou k dani?

Osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 1 je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud ovšem uskutečňuje ekonomické činnosti.

Co znamená identifikovaná osoba k DPH?

Identifikovaná osoba musí vést evidenci veškerých výdajů vztažených k daňovým povinnostem pro účely DPH. Evidenci je třeba členit tak, aby z ní bylo možné sestavit daňové přiznání nebo souhrnné hlášení. POZOR: Pokud plátce DPH úspěšně zruší registraci, stává se identifikovanou osobou den poté, kdy přestal být plátcem.

Kdo je neplátce DPH?

Neplátce – musí mít obrat menší než 1 000 0000 Kč v předešlých, po sobě jdoucích kalendářních měsících. Pokud splňuje tuto podmínku, pak nemá povinnost odvádět daň ze svých zdanitelných plnění. Neplátce nemá nárok na odpočet.

Kdo je osoba nepovinná k dani?

„Osoba nepovinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně neuskutečňuje ekonomické činnosti.“

Kdo se stane identifikovanou osobou?

Identifikovanou osobou se musíte stát, když: přijímáte služby zahraniční firmy, a to ze států EU nebo z třetích zemí, poskytujete („prodáváte”) své služby podnikatelům do jiných členských států EU, nakoupíte zboží z jiných členských států EU v hodnotě nad 326 000 Kč během 2 po sobě jdoucích let.

Jak dlouho trvá registrace identifikované osoby?

Jak se dani Bolt?

Z pohledu daně z příjmů jsou řidiči poskytující své služby v rámci mobilní aplikace UBER či BOLT považováni za poplatníky daně z příjmů fyzických osob dle § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Tato činnost vykazuje všechny znaky podnikání.

Kdy je povinnost registrace k DPH v jiném členském státě?

Registrace k DPH Osoba povinná k dani registrovaná k DPH v ČR musí nabývat právo nakládat jako vlastník od dodavatele, který je registrovaný k DPH v jiném členském státě nebo kterému vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném členském státě.