Kdo je na faktuře odběratel?

Pro fakturaci je důležitý odběratel – ten, kdo Vám provedené práce zaplatí. Příjemce do faktury, pokud to výslovně není uvedeno ve smlouvě nebo v objednávce, uvádět nemusíte.identifikace odběratele (zákazníka):
jméno a příjmení – pokud je odběratel osoba nepovinná k dani nebo OSVČ
název firmy – pokud je odběratel firma (právnická osoba)
IČO – pokud je odběratel podnikatel
DIČ – pokud je odběratel plátcem DPH
fakturační adresa (sídlo podnikatele, bydliště nebo adresa nepodnikatele)
označení „faktura“ a její identifikace do účetnictví (číslo)
datum vystavení faktury

More items

Kdo je prijemce na faktuře?

Kdo je příjemcem na faktuře Jedná se o osobu odpovědnou za přijetí daného zboží nebo služby, ale její údaje nemusí být na dokladu uvedeny, proto není z hlediska zdanění považován za účastníka transakce. Na faktuře je však dobré uvést údaje o příjemci, zvláště pokud jde o někoho jiného než kupujícího.

Kdo je dodavatel a odběratel?

Dodavatel je fyzická nebo právnická osoba, která dodává odběrateli zboží nebo služby, zpravidla za peníze. V účetnictví odběratele vystupuje zpravidla jako věřitel. Typickým dodavatelem je prodejce, typickým odběratelem je kupující.

Kdo jsou odběratele?

Odběratel je osoba (fyzická nebo právnická), která odebírá zboží nebo služby od dodavatele. Odběratel může toto zboží nebo služby využít k dalšímu zpracování, prodat konečnému spotřebiteli, nebo spotřebovat (odběratel je v tomto případě konečným spotřebitelem).

Kdo jsou odběratele?

Odběratel je osoba (fyzická nebo právnická), která odebírá zboží nebo služby od dodavatele. Odběratel může toto zboží nebo služby využít k dalšímu zpracování, prodat konečnému spotřebiteli, nebo spotřebovat (odběratel je v tomto případě konečným spotřebitelem).

Jaká adresa má být na faktuře?

Co musí obsahovat faktura u každého podnikatele: název firmy; adresu, resp. sídlo firmy, IČO. Platí pro obě strany – dodavatele i odběratele. Vy, jako dodavatel, jste kromě těchto údajů povinen uvést i označení registru, ve kterém jste jako podnikatel zapsaný (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.)

Jaká adresa musí být na faktuře?

Vydaná faktura u plátců DPH Podle něj musí být na vystavené faktuře následující údaje: jméno a příjmení dodavatele (v případě OSVČ); název firmy (u společností s ručením omezeným); fakturační adresa (sídlo fyzické osoby nebo firmy);

Co nesmí chybět na faktuře?

Kdo může fakturovat?

Fakturu může vystavit i nepodnikatel, daňový zákon neurčuje její podobu. Faktura pouze informuje o částce, kterou má druhá strana uhradit za konkrétní zboží či služby. Zatímco daňový doklad může vystavovat pouze podnikatel, který je plátcem DPH.

Kdo dodává elektřinu?

V České republice působí tři distributoři elektřiny (ČEZ Distribuce, a.s., E. ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s.) a tři distributoři zemního plynu (GasNet, EG. D a Pražská Plynárenská Distribuce), ale desítky dodavatelů elektřiny, z nichž můžete vybírat.

Co musí být na faktuře neplátce DPH?

Faktura pro neplátce DPH má podobné náležitosti jako faktura pro plátce DPH. Je tedy nutné uvést: identifikaci odběratele a dodavatele, označení faktury a její číslo, jednotlivé fakturované položky včetně jejich počtu a ceny, způsob úhrady, datum vystavení a splatnosti.

Co to je příjemce?

Příjemce je společnost nebo osoba, která zásilku obdrží. Na obchodní faktuře je nutné uvést jak údaje o odesílateli, tak údaje o příjemci.

Kdo může fakturovat?

Fakturu může vystavit i nepodnikatel, daňový zákon neurčuje její podobu. Faktura pouze informuje o částce, kterou má druhá strana uhradit za konkrétní zboží či služby. Zatímco daňový doklad může vystavovat pouze podnikatel, který je plátcem DPH.

Kdo je povinen vystavit fakturu?

Kdo všechno má povinnost vystavit fakturu? Ze zákona musí fakturu vystavovat každý podnikatel prodávající zboží nebo poskytující služby. Toto pravidlo platí jak pro OSVČ, tak i pro právnické a fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění.

Co vše jsou Fakturacni udaje?

Pokud jste osoba, která je zaměstnaná a nepodniká, jsou vašimi fakturačními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště a PSČ. Pokud se živíte jako OSVČ, uvádíte na fakturu své jméno a příjmení, sídlo (adresa, na které bydlíte), IČO a v případě, že jste plátce DPH, tak ještě DIČ.

Kdo je povinen vystavit fakturu?

Kdo všechno má povinnost vystavit fakturu? Ze zákona musí fakturu vystavovat každý podnikatel prodávající zboží nebo poskytující služby. Toto pravidlo platí jak pro OSVČ, tak i pro právnické a fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění.

Jak určit DUZP?

DUZP při poskytnutí jednorázové služby Datum uskutečnění zdanitelného plnění u poskytnutí jednorázové služby připadá na okamžik dodání služby (tj. den poskytnutí služby), den přijetí úplaty za poskytnutou službu nebo den vystavení daňového dokladu, a to podle toho, který den nastane dříve.

Kdy je nutné vystavit fakturu?

Podle zákona musí plátce DPH vystavit fakturu do 15 dnů od prodeje zboží nebo poskytnutí služby, případně od přijetí úplaty.

Jaký je rozdíl mezi daňovým dokladem a fakturou?

Daňovým dokladem je faktura nebo účtenka, kterou vystavuje plátce DPH. Ne každá faktura je tedy zároveň i daňovým dokladem. Pokud nejste plátce DPH, pak vaše faktury plní roli účetních dokladů, zatímco daňové doklady vystavují pouze plátci DPH.

Jak dlouho Zpětně lze vystavit fakturu?

Ze zákona, konkrétně jde o zákon o DPH § 28 odst. 4, je povinnost fakturu vystavit do 15 dnů od data zdanitelného plnění. Takhle je postavený zákon, ale jsou situace, kdy doklad do 15 dnů vystavený není. Důvody mohou být různé – třeba lajdáctví a zapomětlivost.

Kdo musí podepsat fakturu?

Razítko ani podpis nejsou povinností Žádný zákon vám nepředepisuje povinnost opatřit své faktury razítkem nebo podpisem. Pokud ale potřebujete zavést do účetnictví faktury přijaté, musí být podle zákona o účetnictví opatřeny podpisem při převzetí.

Kdy může být faktura bez DPH?

Co to je dobropis?

Dobropis je písemný doklad, kterým věřitel snižuje svoji už dříve vyúčtovanou, ale ještě neuhrazenou pohledávku vůči dlužníkovi. Na základě dobropisu je pak výše pohledávky účetně snížena, případně zcela zrušena. Jde svým způsobem o „zápornou“ fakturu.

Kdo je neplátce DPH?

Neplátce – musí mít obrat menší než 1 000 0000 Kč v předešlých, po sobě jdoucích kalendářních měsících. Pokud splňuje tuto podmínku, pak nemá povinnost odvádět daň ze svých zdanitelných plnění. Neplátce nemá nárok na odpočet.

Kdy vystavit fakturu neplátce DPH?

Datum vystavení faktury neplátce DPH nijak nevstupuje do organizace výběru daně z přidané hodnoty. Pro toto datum platí pouze pokyn, že faktura má být vystavena co nejdříve od uskutečnění předmětu svého plnění.

Jaké jsou druhy faktur?

Základní rozdělení je na faktury vydané a přijeté. Vydané faktury jsou ty, které vystavujete svým zákazníkům vámi za dodané zboží či služby. Přijaté faktury jsou ty, které vaši dodavatelé posílají vám a vy na jejich základě platíte za odebrané zboží či služby.