Jaké máme skupenství?

Nejčastěji rozlišujeme tři skupenství pevné, kapalné a plynné, která jsou běžná v našem okolí. Jako čtvrté skupenství bývá často označováno plazma. Skupenství látky úzce souvisí s vnitřní energií. Změny vnitřní energie mohou vést ke změně skupenství látky.Každé skupenství je charakterizováno určitými vlastnostmi. Jedná se o skupenství pevné, skupenství kapalné a skupenství plynné. Některé látky se postupně mohou nacházet i ve více skupenství, dochází u nich ke změně skupenství. Jedná se například o vodu (pevné skupenství – led, kapalné skupenství – voda, plynné skupenství – pára).

Jak se značí skupenství?

Skupenství (neboli skupenský stav) určuje makroskopické chování látek. Podle tohoto chování obvykle rozlišujeme skupenství pevné (s), kapalné (l) a plynné (g).

Co se nachází ve všech třech skupenství?

Voda je látka, která má oproti všem ostatním mimořádné vlastnosti. Jednou z nich je, že se na Zemi vyskytuje ve všech třech skupenstvích. a určete, ve kterém skupenství se zde voda právě nachází. Vodu najdeme na Zemi v pevném, kapalném i plynném sku- penství.

Co se nachází ve všech třech skupenství?

Voda je látka, která má oproti všem ostatním mimořádné vlastnosti. Jednou z nich je, že se na Zemi vyskytuje ve všech třech skupenstvích. a určete, ve kterém skupenství se zde voda právě nachází. Vodu najdeme na Zemi v pevném, kapalném i plynném sku- penství.

Jaké je skupenství vody?

Voda se vyskytuje ve 3 skupenstvích: Kapalné – největší zastoupení (oceány, moře, řeky…) Plynné (vodní pára) – výskyt v atmosféře. Pevné (led, sníh, kroupy…)

Jaké jsou změny skupenství?

Změny skupenství – tuhnutí, tání, var, kondenzace, de/sublimace | Onlineschool.cz.

Co je to skupenské teplo?

K vyvolání přechodu složky z jednoho skupenství do jiného je zapotřebí dodat látce (nebo naopak látce odebrat) určité množství tepla. Toto množství tepla, které je nutné přidat nebo odebrat látce, se zastarale nazývá skupenské teplo.

Jaké máme tělesa?

Podle skupenství látky a typu látky se především rozlišují pevná tělesa, kapalná tělesa, plynná tělesa, tělesa z plazmy či exotická tělesa z Boseho-Einsteinova kondenzátu. Zvláštním případem jsou také tělesa ze sypké hmoty či tělesa z antihmoty či dalších exotických nebo hypotetických forem látky.

Jak se dělí látky?

Látky z chemického hlediska dělíme na látky čisté a směsné. Čisté látky zahrnují chemické prvky (atomy, chemická individua) a sloučeniny (molekuly). Směsné látky mohou být homogenní (např. slitiny, sklo), nebo heterogenní (např. beton, keramika).

Jak dělíme pevné látky?

Pevné látky rozdělujeme na krystalické a amorfní. V krystalických látkách jsou částice pravidelně uspořádány a vytváří krystaly. V amorfních látkách nejsou částice pravidelně uspořádány (například asfalt, sklo).

Co se nachází ve všech třech skupenství?

Voda je látka, která má oproti všem ostatním mimořádné vlastnosti. Jednou z nich je, že se na Zemi vyskytuje ve všech třech skupenstvích. a určete, ve kterém skupenství se zde voda právě nachází. Vodu najdeme na Zemi v pevném, kapalném i plynném sku- penství.

Co dělá voda při zahřátí?

Při zvyšování teploty od 0 °C do 3,98 °C se objem vody zmenšuje a její hustota se zvyšuje. Hustota vody je největší při teplotě 3,98 °C, při dalším zvyšování teploty dochází ke snižování hustoty vody (a tedy ke zvětšování objemu).

Co je to tání a tuhnutí?

Tání je změna, při které se látka mění z pevného skupenství na kapalné. Tuhnutí je naopak změna z kapalného skupenství na pevné.

Co je dej při tání?

Tání je fázová přeměna (změna skupenství), při níž se pevná látka mění na kapalinu. Opačný pochod – změna kapaliny v pevnou látku – se nazývá tuhnutí. Dle Ottova slovníku naučného se pojem tání používá pro led a sníh (led a sníh taje). Avšak pro kovy a minerály se používá pojem tavení (železo, hliník aj.

Co je mrak těleso nebo látka?

Za látku považujeme TĚLESO, jehož složení se při dělení na menší části nemění – „Je složeno z jedné LÁTKY“. Z látek mohou být věci, které nejsou tělesy, např. pára u žehličky, řeka, mrak, pohoří.

Co to je látka?

látka – základní materiál, určitá konkrétní hmota ve fyzice či chemii. chemicky čistá látka – je tvořena jedním druhem chemických individuí textilie – materiál pro šití a odívání pralátka.

Co je to látka a těleso?

Každé těleso je z nějakého materiálu, který budeme nazývat látka. Látkou je například železo, dřevo, plast, vzduch, cukr, voda… Tělesa se skládají z různých látek. Z látek jsou ale složeny i věci, které tělesy nejsou (řeka, mlha…).

Co je to tuhé těleso?

Tuhé těleso (dokonale tuhé těleso, absolutně tuhé těleso, nedeformovatelné těleso) je pro danou úlohu těleso, jehož tvar ani objem se v této úloze účinkem působících sil nemění. Stačí též, když případné deformační účinky jsou v dané úloze zanedbatelné. Síly, které na těleso působí, mají tedy jen pohybové účinky.

Které látky jsou tekuté?

Mezi tekuté látky (tekutiny) patří kapaliny, plyny, plazma a kvark gluonové plazma. Míru tekutosti vyjadřuje veličina viskozita.

Jaké jsou vlastnosti plynu?

Vlastnosti plynu vyplývají z vlastností jeho molekul, které mají v plynné fázi naprostou volnost pohybu. Neustále se pohybují v prostoru, který plyn zaujímá. Mezi molekulami téměř nedochází k interakcím na velké vzdálenosti. Jediné interakce, ke kterým mezi molekulami dochází, jsou srážky.

Co je molekula?

Molekula je nejmenší částice látky, která má všechny fyzikální a chemické vlastnosti dané látky. Molekuly se skládají ze dvou nebo více atomů. Atomy tvořící molekulu mohou být stejné (např. molekula kyslíku má dva atomy kyslíku, O2) nebo různé (molekula vody má dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku, H2O).

Jaké jsou kapaliny v autě?

Jak už název napovídá, provozní kapaliny zajišťují provoz našeho automobilu. Není to jen benzín nebo nafta, v autě máme dalších 5 míst, kam se dolévají provozní kapaliny. Totiž to máme – vodu do ostřikovačů, chladicí kapalinu, motorový olej a taky brzdovou kapalinu. Někteří doplňují i aditiva.

Co to je plyn?

Plyn je soustava velmi řídce rozptýlených volně pohyblivých částic v prostoru. Pro jejich vlastnosti to má ten důsledek, že plyny jsou schopny velice snadno měnit svůj tvar i objem. Charakteristickou vlastností plynů je tlak, působící rovnoměrně na stěny nádoby.

Jaký je rozdíl mezi vypařováním a varem?

Rozdíl mezi varem a běžným vypařováním je: kapalina se vypařuje pouze z povrchu, ale při varu v celém objemu (bubliny páry unikají od dna) běžné vypařování probíhá při každé teplotě, var pouze při teplotě varu.

Co je to desublimace?

Přeměna látky ze skupenství plynného přímo ve skupenství pevné se nazývá desublimace. Příkladem této změny je vznik drobných krystalků jodu z jodových par nebo vytvářením jinovatky z vodní páry za teplot pod 0°C.

Jaké jsou kapalné látky?

Kapalné látky (kapaliny): – Nalejete-li kapalinu do nějaké nádoby, přizpůso- bí se jejímu tvaru. – Kapalinu lze přelévat z jedné nádoby do druhé, je tekutá. – Nachýlíte-li nádobu, kapalina v ní změní tvar. – Hladina kapaliny v nádobě v klidu se vždy ustálí ve vodorovné rovině.