Jaké jsou vlastnosti látek?

Mezi fyzikální vlastnosti látek patří např. skupenství, barva, elektrická vodivost, tvrdost či hustota. Mezi chemické vlastnosti náleží např. reaktivita, hořlavost, pH (kyselost/zásaditost) či rozpustnost.

Na čem závisí vlastnosti látek?

Vlastnosti látek jsou výrazně závislé na typu chemické vazby mezi částicemi, z nichž se tyto látky skládají. krystaly. Stavební jednotkou krystalů je základní buňka, která představuje nejmenší seskupení částic opakující se v celém krystalu.

Jaké vlastnosti můžeme u látek měřit?

skupenství, barva, elektrická vodivost, tvrdost či hustota. Mezi chemické vlastnosti náleží např. reaktivita, hořlavost, pH (kyselost/zásaditost) či rozpustnost.

Co to je látka?

Látka je chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo jako výsledek výrobního procesu. Ve výrobním procesu je k vytvoření látky obvykle nutná chemická reakce.

Jaké jsou vlastnosti plynu?

Vlastnosti plynu vyplývají z vlastností jeho molekul, které mají v plynné fázi naprostou volnost pohybu. Neustále se pohybují v prostoru, který plyn zaujímá. Mezi molekulami téměř nedochází k interakcím na velké vzdálenosti. Jediné interakce, ke kterým mezi molekulami dochází, jsou srážky.

Co charakterizuje chemický čistou látku?

Chemicky čistá látka (chemické individuum) je tvořena stejnými částicemi (atomy, molekulami nebo ionty) a má stálé charakteristické vlastnosti (teplotu varu a tání, hustotu). Jsou rozlišovány dvě skupiny chemicky čistých látek – prvky (např. kyslík, uhlík) a sloučeniny (např. chemicky čistá voda nebo NaCl).

Jaké máme tělesa?

Podle skupenství látky a typu látky se především rozlišují pevná tělesa, kapalná tělesa, plynná tělesa, tělesa z plazmy či exotická tělesa z Boseho-Einsteinova kondenzátu. Zvláštním případem jsou také tělesa ze sypké hmoty či tělesa z antihmoty či dalších exotických nebo hypotetických forem látky.

Jak se pozná lic látky?

Zjišťování rubu a lícu látky: U bavlněných složených látek bývá líc obvykle nahoře, u vlněných uvnitř – ale určuje se podle pevného kraje , který bývá hladší, u vzorovaných látek bývá vzor z lícové strany jasnější nebo tmavší apod., ale nic z toho není pravidlem.

Jaké jsou skupenství látek?

Nejčastěji rozlišujeme tři skupenství pevné, kapalné a plynné, která jsou běžná v našem okolí. Jako čtvrté skupenství bývá často označováno plazma. Skupenství látky úzce souvisí s vnitřní energií. Změny vnitřní energie mohou vést ke změně skupenství látky.

Co to je těleso a látka?

Každé těleso je z nějakého materiálu, který budeme nazývat látka. Látkou je například železo, dřevo, plast, vzduch, cukr, voda… Tělesa se skládají z různých látek. Z látek jsou ale složeny i věci, které tělesy nejsou (řeka, mlha…).

Jaké jsou skupenství látek?

Nejčastěji rozlišujeme tři skupenství pevné, kapalné a plynné, která jsou běžná v našem okolí. Jako čtvrté skupenství bývá často označováno plazma. Skupenství látky úzce souvisí s vnitřní energií. Změny vnitřní energie mohou vést ke změně skupenství látky.

Co je mrak těleso nebo látka?

Za látku považujeme TĚLESO, jehož složení se při dělení na menší části nemění – „Je složeno z jedné LÁTKY“. Z látek mohou být věci, které nejsou tělesy, např. pára u žehličky, řeka, mrak, pohoří.

Jaké jsou látky plynné?

Plynné látky (plyny, páry): – Jsou stlačitelné a pružné. Nafouknutý míč lze působením síly deformovat. Když síla přestane působit, míč se vrací do pů- vodního tvaru. Je-li injekční stříkačka naplněna vzduchem, lze vzduch v ní stlačit.

Jaké jsou kapaliny v autě?

Jak už název napovídá, provozní kapaliny zajišťují provoz našeho automobilu. Není to jen benzín nebo nafta, v autě máme dalších 5 míst, kam se dolévají provozní kapaliny. Totiž to máme – vodu do ostřikovačů, chladicí kapalinu, motorový olej a taky brzdovou kapalinu. Někteří doplňují i aditiva.

Co to je plyn?

Plyn je soustava velmi řídce rozptýlených volně pohyblivých částic v prostoru. Pro jejich vlastnosti to má ten důsledek, že plyny jsou schopny velice snadno měnit svůj tvar i objem. Charakteristickou vlastností plynů je tlak, působící rovnoměrně na stěny nádoby.

Které látky jsou tekuté?

Mezi tekuté látky (tekutiny) patří kapaliny, plyny, plazma a kvark gluonové plazma. Míru tekutosti vyjadřuje veličina viskozita.

Jaký je rozdíl mezi amorfní a krystalickou látkou?

Amorfní látky jsou látky v pevném skupenství, které nemají pravidelnou (krystalickou) strukturu. Uspořádání částic je v těchto látkách náhodné, určité zákonitosti existují pouze v polohách navzájem sousedících atomů. Pojmenování amorfní znamená v řečtině beztvarý, proto bývají někdy označovány jako beztvaré látky.

Co obsahuje plyn?

Zemní plyn má celkem čtyři hlavní složky a těmi jsou methan, ethan, propan a butan. Největší zastoupení z těchto složek má methan, a to většinou kolem 90%. Zemní plyn může pak ještě kromě těchto čtyř plynů obsahovat i stopy dalších chemických prvků jako je sirovodík, oxid uhličitý nebo třeba kyslík či dusík.

Co to je zemní plyn?

Zemní plyn patří mezi fosilní paliva a jeho základní složkou je uhlovodík metan CH4, který obvykle tvoří 88-99,8% plynu. Čím více metanu zemní plyn obsahuje, tím je z hlediska energetiky kvalitnější. Poměrně často se vyskytují společná ložiska ropy a zemního plynu a to jak na pevnině, tak i na moři.

Které rozdílné vlastnosti mají kapaliny a plyny?

Tekutiny dělíme na kapaliny a plyny. Vzájemně se liší především stlačitelností a rozpínavostí. Plyny jsou rozpínavé, kdežto kapaliny vytvářejí volnou hladinu. Kapaliny jsou stlačitelné jen nepatrně, kdežto plyny jsou stlačitelné velmi jednoduše.

Jak dělíme pevné látky?

Pevné látky rozdělujeme na krystalické a amorfní. V krystalických látkách jsou částice pravidelně uspořádány a vytváří krystaly. V amorfních látkách nejsou částice pravidelně uspořádány (například asfalt, sklo).

Jaké společné vlastnosti mají kapalné a plynné látky?

Základní vlastností kapalin a plynů je jejich tekutost, jejíž příčinou je snadná vzájemná pohyblivost částic, z nichž se kapalná a plynná tělesa skládají. Proto nemají stálý tvar. To znamená, že zaujímají vždy tvar nádoby, v níž se nacházejí.

Jaký je rozdíl v pohybu částic v pevné a kapalné látce?

U pevných látek dochází při molekulovém pohybu ke kmitání částic kolem jejich rovnovážných poloh. U kapalin dochází nejen ke kmitání částic kapaliny kolem těchto rovnovážných poloh, ale také k chaotickému pohybu rovnovážných poloh jednotlivých částic.

Co je to sublimace příklad?

Přeměna látky z pevného skupenství přímo ve skupenství plynné se nazývá sublimace. Za běžného atmosférického tlaku sublimuje např. jód, kafr, pevný (suchý led), led, sníh, …, stejně jako vonící či páchnoucí látky.

Co je to desublimace?

Přeměna látky ze skupenství plynného přímo ve skupenství pevné se nazývá desublimace. Příkladem této změny je vznik drobných krystalků jodu z jodových par nebo vytvářením jinovatky z vodní páry za teplot pod 0°C.

Co je to Sypná hmotnost?

Je vlastnost zjišťovaná u sypkých materiálů a vyjadřuje poměr objemu mezer mezi zrny k celkovému objemu určitého množství sypké látky. Protože sypná hmotnost závisí na setřesení látky, bude mezerovitost, na rozdíl od pórovitosti, veličinou pro daný vzorek látky proměnnou v závislosti na změně sypné hmotnosti.