Jak dlouho trvá záruční doba?

Jak již vyplývá z názvu, zákonná odpovědnost za vady je daná zákonem. Uplatnit právo z vadného plnění na základě odpovědnosti za vady lze obecně do šesti měsíců od koupě. U spotřebního zboží je pak reklamační lhůta prodloužena na 24 měsíců. Občanský zákoník tedy přímo zvýhodňuje spotřebitele.

Kdy končí záruční doba?

Zákonná záruka je platná po dobu dvou let v celé EU a vztahuje se na veškeré vady, které existovaly v době převzetí a projevily se během prvních dvou let. Pokud se závada projeví do jednoho roku od převzetí, nemusíte dokazovat, že vada existovala již v době, kdy jste zboží převzali.

Jak dlouho je záruční doba?

Smluvní záruka Zákon stanoví lhůtu pro uplatnění vad na 24 měsíců. Naproti tomu tzv. záruka za jakost, nebo také smluvní záruka, je nadstavbou minimálního standardu. Každý prodejce nebo výrobce může za kvalitu svého zboží ručit déle, než zákon vyžaduje.

Jak dlouho trvá záruka na práci?

Záruka na práci (instalaci) je dle §646 občanského zákoníku 6 měsíců.

Jak dlouho je záruka na opravu?

pro spotřebitele, má objednatel možnost uplatnit u zhotovitele vady opravy po dobu 24 měsíců ode dne převzetí opravené věci, tuto lhůtu však strany mohou dohodou zkrátit až na 12 měsíců.

Kdy končí záruční doba?

Zákonná záruka je platná po dobu dvou let v celé EU a vztahuje se na veškeré vady, které existovaly v době převzetí a projevily se během prvních dvou let. Pokud se závada projeví do jednoho roku od převzetí, nemusíte dokazovat, že vada existovala již v době, kdy jste zboží převzali.

Jak dlouho je záruční doba?

Smluvní záruka Zákon stanoví lhůtu pro uplatnění vad na 24 měsíců. Naproti tomu tzv. záruka za jakost, nebo také smluvní záruka, je nadstavbou minimálního standardu. Každý prodejce nebo výrobce může za kvalitu svého zboží ručit déle, než zákon vyžaduje.

Jak dlouho trvá záruka na práci?

Záruka na práci (instalaci) je dle §646 občanského zákoníku 6 měsíců.

Jak je to se záruční dobou lhůtou po výměně zboží za jiné?

2 předcházejícího občanského zákoníku: „Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. “ K přerušení běhu záruční doby nedochází ani podle směrnice o záruce při prodeji spotřebního zboží, ze které nová právní úprava vychází.

Jak se prodlužuje záruka o dobu kdy byla věc v reklamaci?

Doba, po kterou nemůže spotřebitel vadnou věc užívat, tedy od uplatnění reklamace až do doby, kdy je spotřebitel povinen si ji z reklamace převzít, se do lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění nepočítá.

Kdy začíná běžet záruční lhůta?

Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží zákazníkem. Pokud má zboží uvést do provozu třetí osoba, začne záruční doba plynout, až ode dne jeho uvedení do provozu. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží zákazníkem.

Kdy se prodlužuje záruční doba?

Dvouletá záruční doba tak běží zásadně vždy od převzetí prvotního produktu při jeho koupi a při reklamaci se výměnou ani opravou věci neprodlužuje na další dva roky, prodlužuje se pouze úměrně o dobu, po kterou nemůže kupující vadnou věc užívat.

Jaká je záruční doba u smlouvy o dílo?

Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě mezi zhotovitelem a objednatelem. Skryté vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu, a to do 2 let (u stavby do 5 let) od předání díla. ZÁRUKA. V NOZ není 6 měsíční zákonná záruka ani 3 měsíční záruka za opravy.

Co to je záruční doba?

doba, po kterou lze uplatnit záruku (odpovědnost prodávajícího nebo zhotovitele za vady, které se projeví po převzetí).

Jak dlouho je záruka na novostavbu?

24 měsíců, pokud objednatel a zhotovitel postupují podle kupní smlouvy občanského zákoníku, 36 měsíců, pokud objednatel a zhotovitel postupují podle smlouvy o dílo občanského zákoníku, 18 měsíců pro některé části staveb, je-li celková záruční doba 36 měsíců podle smlouvy dílo občanského zákoníku.

Kdy mám narok na vraceni peněz?

Pokud se jakákoliv vada zboží projeví v průběhu záruční doby, má zákazník ze zákona právo jej reklamovat. Reklamace zboží je možná ve lhůtě do dvou let od nákupu v obchodě nebo od převzetí v případě nákupu na internetu. Záruka se ovšem vztahuje jen na problémy, které jsou způsobeny výrobcem.

Jak se počítá záruční doba?

Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co jste reklamaci uplatnili, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.

Jak funguje záruční servis?

Záruční servis, jak už bylo napsáno, je za opravy placený výrobcem, dostává originální náhradní díly i podporu. Musí opravu stihnout v 30-ti denní zákonné lhůtě. Pozáruční servis pak probíhá stejným způsobem jako záruční, jen opravu neplatí výrobce, ale zákazník. Pak už jen záleží zda je oficiální nebo ne.

Na co se záruka nevztahuje?

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem. Záruka také neplatí pro vady, o kterých spotřebitel při nákupu věděl, jakož ani pro ty, které po převzetí na věci sám způsobil.

Jaká je záruční doba u smlouvy o dílo?

Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě mezi zhotovitelem a objednatelem. Skryté vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu, a to do 2 let (u stavby do 5 let) od předání díla. ZÁRUKA. V NOZ není 6 měsíční zákonná záruka ani 3 měsíční záruka za opravy.

Jak dlouho je záruka na novostavbu?

24 měsíců, pokud objednatel a zhotovitel postupují podle kupní smlouvy občanského zákoníku, 36 měsíců, pokud objednatel a zhotovitel postupují podle smlouvy o dílo občanského zákoníku, 18 měsíců pro některé části staveb, je-li celková záruční doba 36 měsíců podle smlouvy dílo občanského zákoníku.

Jaká je záruční doba na stavební práce?

3), který stanoví, že u zhotovení stavby je záruční doba 36 měsíců. Prováděcí předpis může stanovit, že u některých částí staveb může být záruční doba kratší, nejméně však 18 měsíců. Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění) nestanoví doby záručních lhůt.

Kdy končí dvouletá záruka?

Praha – Dvouletá zákonná záruka za vady zboží způsobené používáním skončí na konci letošního roku. Vady, které měl výrobek v okamžiku prodeje, bude možné nadále reklamovat do 24 měsíců od koupě.

Kdy končí záruční doba?

Zákonná záruka je platná po dobu dvou let v celé EU a vztahuje se na veškeré vady, které existovaly v době převzetí a projevily se během prvních dvou let. Pokud se závada projeví do jednoho roku od převzetí, nemusíte dokazovat, že vada existovala již v době, kdy jste zboží převzali.

Jak dlouho je záruční doba?

Smluvní záruka Zákon stanoví lhůtu pro uplatnění vad na 24 měsíců. Naproti tomu tzv. záruka za jakost, nebo také smluvní záruka, je nadstavbou minimálního standardu. Každý prodejce nebo výrobce může za kvalitu svého zboží ručit déle, než zákon vyžaduje.

Jak dlouho trvá záruka na práci?

Záruka na práci (instalaci) je dle §646 občanského zákoníku 6 měsíců.