Co to je základ daně?

Základ daně je částka, ze které se vypočte daň. Základem daně je rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje. Více: Základ daně, § 23 Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.Základ daně je předmět daně v měrných jednotkách (buď ve fyzických jednotkách, nebo v hodnotovém vyjádření) upravený podle zákonných pravidel – o položky, které se odečítají nebo přičítají – penzijní připojištění, navýšení o dary nad limit ad.

Co patří do základu daně?

Jak zjistit základ daně?

Co je základ daně u DPH?

Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění.

Co je základ daně u zaměstnance?

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Až na výjimky, jako je třeba odstupné.

Co patří do základu daně?

Co je vyse daňového zakladu?

Stanovení daňového základu. Daň z příjmů fyzických osob se počítá ze základu daně. Základ daně fyzických osob tvoří součet jednotlivých kategorií příjmů, hovoříme o takzvaných dílčích základech daně. Součet těchto dílčích základů daně pak tvoří základ daně.

Kolik je základ daně?

Fyzické a právnické osoby jsou daňovými rezidenty České republiky za splnění určitých podmínek. Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy. Fyzické osoby jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují.

Jak si snížit základ daně?

Základním způsobem, jak snížit daň z příjmů, je utrácení peněz na potřebné vybavení nebo služby pro firmu. Podnikatelé často na podzim kupují třeba nábytek nebo obměňují mobilní telefony, protože si do výdajů za daný rok můžou započítat jen to, co nakoupí do konce roku.

Jak vypočítat daňový základ OSVČ?

Daňový základ daně z příjmů si OSVČ vypočte takto: vezme všechny svoje příjmy, odečte od nich výdaje (skutečné nebo paušální), pak odečte další odečitatelné položky, jako jsou úroky z úvěru na bydlení, příspěvky na penzijní spoření, životní pojištění nebo třeba dary – a základ daně je na světě.

Kdy nemusím platit daň?

Jak vypočítat DPH ze základu?

Jak spočítat DPH Daň spočítáte jednoduše podle vzorce cena – (cena / x), kde x je násobek sazby daně. Pro 21% daň to bude 1,21, pro 10% daň 1,10 atd. 21% DPH z příkladné částky 135.000 Kč tedy spočítáte následujícím vzorcem: 135000 – (135000 / 1,21) = 135000 – 111570,2479 = 23429,7521.

Co patří do daně z příjmů?

Daň z příjmů fyzických osob je daní, která se platí z příjmů dosažených v daném roce. Mezi tyto příjmy patří: příjmy z pracovního poměru, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, některé státní dávky, státní, firemní i osobní penze, úroky z úspor, dividendy, příjmy z nájmu a příjmy z fondů.

Co si zaměstnavatel nesmí dovolit?

Zaměstnanec mimo jiné nesmí : požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky na pracovišti a v pracovní době ani mimo pracoviště vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele, kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Co když nepožádám o roční zúčtování daně?

Pokud zaměstnanec nepožádá zaměstnavatele o roční zúčtování do 15. února, je zaměstnavatel povinen vystavit zaměstnanci potvrzení o příjmech ze závislé činnosti. Na základě něj si zaměstnanec daňové přiznání podá sám.

Kolik se plati daně mesicne?

Zaměstnancům se daň počítá pouze z hrubé mzdy ve výši 15 procent, letos při příjmu nad 161 296 korun měsíčně platí 23 % z částky nad tuto hranicí. Dávku tedy zaplatí zaměstnanci, kteří měli vyšší hrubou mzdu než zmíněný roční limit, případně OSVČ, jež mají vyšší základ daně z podnikání (příjmy minus výdaje).

Co je osvobozeno od daně z příjmů?

Od daní jsou každoročně osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona 568/1992 Sb a příjmy podle paragrafu 4 zákona. Jedná se například výdělky z příležitostné činnosti, výhry z loterií a sázek do milionu korun, příjmy z pojištění majetku, z nabytí vlastnického práva k pozemku (ze zřízení věcného břemene) a podobně.

Co patří do daně z příjmů?

Daň z příjmů fyzických osob je daní, která se platí z příjmů dosažených v daném roce. Mezi tyto příjmy patří: příjmy z pracovního poměru, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, některé státní dávky, státní, firemní i osobní penze, úroky z úspor, dividendy, příjmy z nájmu a příjmy z fondů.

Co není předmětem daně z příjmů?

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z příjmů s nakládání s majetkem, není-li v zákoně stanoveno jinak. Předmětem daně nejsou příjmy, které se získaly nabytím akcií, zděděním nebo darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva s výjimkou příjmů z nich plynoucích.

Co je základ daně ze závislé činnosti?

Základem daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků je hrubá mzda (mzda nebo plat). Samostatným základem daně v rámci § 6 je příjem z dohody o provedení práce – odměna od jednoho zaměstnavatele nesmí přesáhnout za kalendářní měsíc výši 10 000 Kč.

Co patří do základu daně?

Které příjmy nejsou předmětem daně?

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z příjmů s nakládání s majetkem, není-li v zákoně stanoveno jinak. Předmětem daně nejsou příjmy, které se získaly nabytím akcií, zděděním nebo darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva s výjimkou příjmů z nich plynoucích.

Kdy se plati vyssi daň?

Co zvyšuje základ daně?

Nedaňové náklady. Největší část položek zvyšujících základ daně představují náklady zaúčtované v účtové třídě 5, které nelze považovat podle § 24 a § 25 za daňové náklady. Jedná se o širokou skupinu nákladů.

Co je osvobozeno od daně?

Od daní jsou každoročně osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona 568/1992 Sb a příjmy podle paragrafu 4 zákona. Jedná se například výdělky z příležitostné činnosti, výhry z loterií a sázek do milionu korun, příjmy z pojištění majetku, z nabytí vlastnického práva k pozemku (ze zřízení věcného břemene) a podobně.

Co si může zaměstnanec odečíst z dani?

Zaměstnanec navíc může uplatnit řadu daňových slev a daňových zvýhodnění. Jde třeba o daňovou slevu na manžela/manželku, za invaliditu, na ZTP/P, studenta, nebo školkovné.