Co kdyz reklamace trva déle než 30 dní?

Zákonem stanovená délka nebrání dohodě se spotřebitelem na delší lhůtě k vyřízení reklamace. V případě marného uplynutí této lhůty má spotřebitel i právo odstoupit od kupní smlouvy. Nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů je přestupkem, s podnětem k zahájení řízení se může spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci.Velmi jednoduše řečeno, pokud není reklamace vyřízená v 30denní lhůtě (nebo prodloužené po dohodě), pak vznikají spotřebiteli stejná práva, jako by věc byla neopravitelná. Nevyřízení reklamace je podstatné porušení smlouvy, takže spotřebitel může chtít: odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

Co se stane když není reklamace vyřízena do 30 dnů?

Pokud podnikatel nevyřídí vaši oprávněnou reklamaci v zákonné 30denní či dohodnuté prodloužené lhůtě, považuje se to za podstatné porušení smlouvy. To pro vás znamená, že již nemusíte čekat, jestli podnikatel vadu odstraní, ale můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny stavby, nebo od smlouvy odstoupit.

Jak se počítá 30 denní lhůta reklamace?

Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co jste reklamaci uplatnili, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.

Kdy mám nárok na vrácení peněz při reklamaci?

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí mu prodejce vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (typicky poštovné), které od něho na základě smlouvy obdržel. Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení. Zákon dokonce určuje způsob vracení.

Jak dlouho má prodávající na vyřízení reklamace?

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Dohodnete-li se s prodávajícím na lhůtě delší, pak musí být reklamace vyřízena do konce prodloužené lhůty. Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace.

Jak dlouho má prodávající na vyřízení reklamace?

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Dohodnete-li se s prodávajícím na lhůtě delší, pak musí být reklamace vyřízena do konce prodloužené lhůty. Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace.

Kdy mohu požadovat vrácení peněz?

Když se vady na věci vyskytují opakovaně i po záruční opravě (na stejné věci 3x stejná vada, nebo 4x různá vada) nebo je vad více najednou (4 různé vady na jednom výrobku v okamžiku reklamace), může kupující požadovat výměnu za nové zboží, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Jak postupovat v případě zamítnutí reklamace?

V situaci, kdy výměna ani snadná oprava nejsou možné, se můžete rozhodnout, zda od smlouvy odstoupit, nebo požadovat slevu. Pokud se stejná vada objevuje opakovaně i po opravě nebo reklamujete 4 nebo více různých vad na jednom výrobku, máte automaticky nárok buď na výměnu, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Kdy končí reklamační lhuta?

Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co jste reklamaci uplatnili, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.

Jak dlouhá je reklamační lhůta?

Dle § 19 odst. 3 reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Jak dlouho můžu reklamovat?

Spotřebiteli stále zůstávají práva z vadného plnění (reklamovat). To znamená, že kupující má primárně právo, aby zboží bylo bez vad v okamžiku převzetí a může reklamovat vady, které se na věci projeví v době 24 měsíců od převzetí věci.

Jak je to se záruční dobou lhůtou po výměně zboží za jiné?

2 předcházejícího občanského zákoníku: „Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. “ K přerušení běhu záruční doby nedochází ani podle směrnice o záruce při prodeji spotřebního zboží, ze které nová právní úprava vychází.

Kolik dní je na reklamaci?

Nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů je přestupkem, s podnětem k zahájení řízení se může spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci. Pravidlo „maximálně 30 dní“ platí bez ohledu na to, zda spotřebitel reklamuje věc movitou anebo nemovitou. Stejně tak musí nanejvýš do 30 dní vyřídit podnikatel reklamaci díla.

Na co mám právo při reklamaci?

V případě vadného výrobku může spotřebitel uplatnit reklamaci a v souvislosti s tím mu přísluší následující práva z vadného plnění: právo na výměnu věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny a právo odstoupit od smlouvy.

Jak se bránit proti zamítnutí reklamace?

Pokud prodejce reklamaci zamítne, ať už z jakéhokoliv důvodu, je potřeba mu v takovém případě sdělit váš nesouhlas s důvody jejího zamítnutí. Následně je na místě vyhledat vhodného soudního znalce a oprávněnost reklamace s ním zkonzultovat.

Kdo rozhoduje o způsobu vyřízení reklamace?

Obchodník rozhoduje o výměně či opravě. Pokud ani jedno není možné, máte právo na vrácení peněz. Výměna za stejný kus nebo oprava (rozhoduje se obchodník). Pokud není možné, tak vrácení peněz.

Kdy končí Reklamacni lhuta?

Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co jste reklamaci uplatnili, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.

Jak dlouhá je reklamační lhůta?

Dle § 19 odst. 3 reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Jak dlouho je na vyzvednutí reklamace?

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího.

Jak se bránit proti zamítnutí reklamace?

Pokud prodejce reklamaci zamítne, ať už z jakéhokoliv důvodu, je potřeba mu v takovém případě sdělit váš nesouhlas s důvody jejího zamítnutí. Následně je na místě vyhledat vhodného soudního znalce a oprávněnost reklamace s ním zkonzultovat.

Jak dlouho má prodejce na vrácení peněz?

Pokud je všechno v pořádku, musíte zákazníkovi vrátit peníze v plné výši, a to do 14 dnů od doby, kdy od kupní smlouvy odstoupil. Peníze bez souhlasu zákazníka přitom nemůžete vrátit jiným způsobem než tím, kterým zákazník platil.

Co dělat když mi prodejce nevrací peníze?

Kontaktujte banku. Ve všech předchozích případech platí, že pokud vznikne situace, kdy prodejce spotřebiteli má peníze vrátit – ať už za zboží nedoručené, vrácené, či reklamované -, ale nevrací, je nutné kontaktovat nejprve prodejce s tím, že je v prodlení, a žádat řešení situace, potažmo vrácení peněz.

Jak dlouho je zaruka na zboží?

Zákonná záruka je platná po dobu dvou let v celé EU a vztahuje se na veškeré vady, které existovaly v době převzetí a projevily se během prvních dvou let. Pokud se závada projeví do jednoho roku od převzetí, nemusíte dokazovat, že vada existovala již v době, kdy jste zboží převzali.

Jak řešit reklamaci?

U vadného výrobku si nechte vystavit reklamační protokol, který by měl obsahovat popis výrobku včetně výrobního čísla, závadu, jak byste chtěli reklamaci vyřídit, datum reklamace, potvrzení prodejce a váš podpis, kterým potvrzujete správnost popisu reklamace.

Co musí zákazník při reklamaci zboží předložit?

Při uplatňování reklamace stačí prokázat, že spotřebitel u prodejce věc zakoupil. To lze například výpisem z účtu při platbě kartou či převodem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.

Jaké jsou způsoby vyřízení reklamace?

Při vyřizování reklamace vady mohou nastat tato řešení: oprava věci, výměna věci, sleva z ceny či vrácení kupní ceny.