Co je záruka za jakost?

Záruka za jakost nebo také obchodní záruka v podstatě znamená garanci toho, že věc si po určitou dobu zachová svoji použitelnost nebo obvyklé vlastnosti. A pokud ne, poskytovatel záruky se zavazuje k nápravě jdoucí nad rámec vašich zákonných práv z vad zboží.Záruka za jakost v podstatě znamená garanci prodávajícího za to, že věc si po určitou dobu zachová svoji použitelnost nebo obvyklé vlastnosti. Je dobrovolná a záleží tedy na prodávajícím, zda, v jakém rozsahu a na jak dlouho ji poskytne.

Na co vše se vztahuje záruka?

Právní záruka se vztahuje na jakékoli závady, které už pravděpodobně existovaly v době prodeje a které se projevily do dvou let. Rozhodujících je však první rok od prodeje: O jakékoli závadě, která se objeví do jednoho roku, se předpokládá, že existovala už v době prodeje.

Co je to odpovědnost za vady?

Základním rozdílem je, že odpovědnost za vady řeší primárně dodání vadného díla. Dílo je vadné, pokud neodpovídá smlouvě. Tím pádem bude dílo vadné, pokud nesplňuje požadavky stanovené ve smlouvě (např. požadované technické parametry), případně pokud nemá vlastnosti obvyklé.

Jaká je záruka na zboží?

Jaká je záruční doba u smlouvy o dílo?

Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě mezi zhotovitelem a objednatelem. Skryté vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu, a to do 2 let (u stavby do 5 let) od předání díla. ZÁRUKA. V NOZ není 6 měsíční zákonná záruka ani 3 měsíční záruka za opravy.

Co je to odpovědnost za vady?

Základním rozdílem je, že odpovědnost za vady řeší primárně dodání vadného díla. Dílo je vadné, pokud neodpovídá smlouvě. Tím pádem bude dílo vadné, pokud nesplňuje požadavky stanovené ve smlouvě (např. požadované technické parametry), případně pokud nemá vlastnosti obvyklé.

Kdy mám narok na vraceni peněz?

Pokud se jakákoliv vada zboží projeví v průběhu záruční doby, má zákazník ze zákona právo jej reklamovat. Reklamace zboží je možná ve lhůtě do dvou let od nákupu v obchodě nebo od převzetí v případě nákupu na internetu. Záruka se ovšem vztahuje jen na problémy, které jsou způsobeny výrobcem.

Jak funguje záruka?

Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak.

Co se považuje za skrytou vadu?

Za skrytou vadu je považována taková vada, která existovala v momentě převzetí nemovitosti, ale nebyla zjevná nebo vyšla najevo až později. Typicky se může jednat o dřevomorku v trámech nebo podlahách domu, kde může začít nepozorovaně řádit.

Jaká jsou práva spotřebitele z vad?

V případě vadného výrobku může spotřebitel uplatnit reklamaci a v souvislosti s tím mu přísluší následující práva z vadného plnění: právo na výměnu věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny a právo odstoupit od smlouvy.

Jak dlouho trvá odpovědnost za vady?

Odpovědnost za vady stavby standardně dle OZ trvá 5 let a vztahuje se na skryté vady, které stavba měla již v době převzetí, ale projeví se až později. Délka však může být smluvně modifikována. Sjednání záruky za jakost není ze zákona povinné.

Na co se vztahuje reklamace?

Reklamovat lze jen vady, které má výrobek v okamžiku nákupu, nebo ady, které se objeví v průběhu záruční doby. Vada může být například důsledkem špatného materiálu použitého při opravě nebo chyby v technologii výroby.

Jak se prodlužuje záruka o dobu kdy byla věc v reklamaci?

Doba, po kterou nemůže spotřebitel vadnou věc užívat, tedy od uplatnění reklamace až do doby, kdy je spotřebitel povinen si ji z reklamace převzít, se do lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění nepočítá.

Jak dlouho trva záruka?

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Na co si dát pozor při podpisu smlouvy o dílo?

řádně vplněné údaje o klientovi – adresa místa trvalého bydliště, kontakty. předmět smlouvy – musí být uvedený rozsah prací a dodaného materiálu, nebo přiložena příloha s odsouhlasenou cenovou nabídkou. adresa stavby – přesná adresa bytu, kde bude probíhat rekonstrukce. přesně uvedené termíny zahájení a ukončení prací.

Kdy je smlouva o dílo neplatná?

Pokud by dílo nebylo vymezeno vůbec nebo bylo popsáno neurčitě, mohla by být smlouva neplatná. Horší však je, když dílo neodpovídá potřebě kvůli chybné specifikaci. Ostatně příkladem může být třeba i košile na míru ve vadné barvě.

Na co se vztahuje reklamace?

Reklamovat lze jen vady, které má výrobek v okamžiku nákupu, nebo ady, které se objeví v průběhu záruční doby. Vada může být například důsledkem špatného materiálu použitého při opravě nebo chyby v technologii výroby.

Na co se vztahuje záruka mobilu?

Podle českého zákona o ochraně spotřebitele se záruka vztahuje na všechny závady nebo nevyhovující vlastnosti zboží zakoupené na základě smlouvy, které se projeví do 2 let od dodání, pokud závada nebyla zaviněna nesprávným používáním nebo běžným opotřebením.

Jak dlouho je záruka na opravu?

pro spotřebitele, má objednatel možnost uplatnit u zhotovitele vady opravy po dobu 24 měsíců ode dne převzetí opravené věci, tuto lhůtu však strany mohou dohodou zkrátit až na 12 měsíců.

Co všechno musí obsahovat reklamace?

Z protokolu má být jasně patrný prodejce, spotřebitel (jméno, adresa a jiné kontaktní údaje) a jejich vzájemný vztah (zpravidla datum uzavření kupní smlouvy a předmět koupě), datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace (popis vady) a který způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje (uplatněné právo například …

Co je to odpovědnost za vady?

Základním rozdílem je, že odpovědnost za vady řeší primárně dodání vadného díla. Dílo je vadné, pokud neodpovídá smlouvě. Tím pádem bude dílo vadné, pokud nesplňuje požadavky stanovené ve smlouvě (např. požadované technické parametry), případně pokud nemá vlastnosti obvyklé.

Kdy má zákazník právo na vrácení peněz?

Obchodník nemá právo zboží odmítnout v případě, že ho zákazník neodešle v původním obalu. Vrácené zboží ale nesmí být poškozené ani opotřebené. Obchodník má povinnost vrátit všechny peníze za zboží, a to včetně peněz za dopravu zboží k zákazníkovi, a to do 14 dnů od doby, kdy od kupní smlouvy odstoupil.

Kdy nelze odstoupit od smlouvy?

Odstoupit nelze ani od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu. Zde jde o typicky o případy související s rekreační činností, např. aquapark, bobová dráha, prohlídka historických památek, kino či návštěvy koncertů apod.

Co to je záruční doba?

doba, po kterou lze uplatnit záruku (odpovědnost prodávajícího nebo zhotovitele za vady, které se projeví po převzetí).

Kolik je záruka?

Uplatnit právo z vadného plnění na základě odpovědnosti za vady lze obecně do šesti měsíců od koupě. U spotřebního zboží je pak reklamační lhůta prodloužena na 24 měsíců. Občanský zákoník tedy přímo zvýhodňuje spotřebitele. Podnikatel naopak může reklamovat pouze šest měsíců od zakoupení zboží.

Kdy začíná běžet záruka?

„Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.