Co je to daň z příjmu?

Daň z příjmu je přímá daň, kterou stanovuje zákon o daních z příjmu fyzických osob. Poplatníky této daně jsou všechny fyzické osoby s bydlištěm v ČR i ti, kteří tu trvale sídlí. Ze zdrojů, které tyto osoby mají, jim plyne daňová povinnost, a to jak z těch, které mají v Česku, tak i z těch zahraničních.

Co patří do daně z příjmů?

Daň z příjmů fyzických osob je daní, která se platí z příjmů dosažených v daném roce. Mezi tyto příjmy patří: příjmy z pracovního poměru, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, některé státní dávky, státní, firemní i osobní penze, úroky z úspor, dividendy, příjmy z nájmu a příjmy z fondů.

Kdy se platí daň z příjmu?

Základní lhůtapro podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, je tedy do 1. 4. následujícího kalendářního roku. Podáte-li daňové přiznání elektronicky, je lhůta pro podání přiznání 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období.

Kdo je poplatník daně z příjmů?

Daňový poplatník je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjmy, majetek nebo činnost podléhá dani. Plátcem daně je osoba ze zákona povinná daň vypočítat, vybrat nebo srazit a v určité lhůtě odvést správci daně.

Co patří do daně z příjmů?

Daň z příjmů fyzických osob je daní, která se platí z příjmů dosažených v daném roce. Mezi tyto příjmy patří: příjmy z pracovního poměru, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, některé státní dávky, státní, firemní i osobní penze, úroky z úspor, dividendy, příjmy z nájmu a příjmy z fondů.

Co je osvobozeno od daně z příjmů?

Od daní jsou každoročně osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 3) zákona 568/1992 Sb a příjmy podle paragrafu 4 zákona. Jedná se například výdělky z příležitostné činnosti, výhry z loterií a sázek do milionu korun, příjmy z pojištění majetku, z nabytí vlastnického práva k pozemku (ze zřízení věcného břemene) a podobně.

Co se započítává do příjmů?

Do příjmů se zahrnuje hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje), příjmy z pronájmu (opět bez odpočtu výdajů), důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.

Kolik si můžu vydelat bez daně?

Kolik se platí daň z příjmu?

Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy.

Jaké jsou daně?

Přímé daně lze rozdělit do dvou skupin. Tou první jsou daně z příjmů (nebo také daně důchodové), kam se řadí daně z příjmů fyzických i právnických osob. Druhou pak daně majetkové, mezi něž se řadí daň z nemovitostí (pozemky, stavby, bytové i nebytové jednotky), daň silniční a tzv. daně převodové (např.

Jak si vypočítat daň z příjmu?

Daň z příjmů FO neboli fyzických osob je 15% daň, kterou poplatník každoročně odvádí státu. Povinnost platby daně z příjmů se týká všech ekonomicky aktivních fyzických osob s trvalým bydlištěm v České republice, případně cizinců s místem pobytu v ČR.

Jak se počítá daň?

Daň spočítáte jednoduše podle vzorce cena – (cena / x), kde x je násobek sazby daně. Pro 21% daň to bude 1,21, pro 10% daň 1,10 atd. 21% DPH z příkladné částky 135.000 Kč tedy spočítáte následujícím vzorcem: 135000 – (135000 / 1,21) = 135000 – 111570,2479 = 23429,7521.

Jak účtovat daň z příjmu?

Daň z příjmů – 341 Platby záloh mají být účtovány na účet 341 – Daň z příjmů. Účet 341 slouží pro účtování daně z příjmů účetní jednotky – daně z příjmů právnických osob nebo daně z příjmů fyzických osob u podnikatele fyzické osoby účtující v podvojném účetnictví.

Kdy je daň 23 %?

Které příjmy nejsou předmětem daně?

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z příjmů s nakládání s majetkem, není-li v zákoně stanoveno jinak. Předmětem daně nejsou příjmy, které se získaly nabytím akcií, zděděním nebo darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva s výjimkou příjmů z nich plynoucích.

Které příjmy nejsou předmětem daně?

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z příjmů s nakládání s majetkem, není-li v zákoně stanoveno jinak. Předmětem daně nejsou příjmy, které se získaly nabytím akcií, zděděním nebo darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva s výjimkou příjmů z nich plynoucích.

Co není zdanitelný příjem?

Jaká částka se nemusí danit?

Podle § 38g ZDP, je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP).

Co patří do daně z příjmů?

Daň z příjmů fyzických osob je daní, která se platí z příjmů dosažených v daném roce. Mezi tyto příjmy patří: příjmy z pracovního poměru, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, některé státní dávky, státní, firemní i osobní penze, úroky z úspor, dividendy, příjmy z nájmu a příjmy z fondů.

Jaké příjmy se musí zdanit?

je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP).

Co když nepodám daňové přiznání?

Jestliže se vás daňové přiznání týká, a i přesto jej vůbec nepodáte, počítejte s tím, že vás k podání přiznání finanční úřad vyzve. Ve výzvě vám určí i náhradní termín. Pokud svou povinnost přesto nesplníte, hrozí vám pokuta až 300 tisíc korun.

Co patří mezi ostatni příjmy?

Výčet ostatních příjmů je v § 10 Zákona o daních z příjmu. Nejčastějším příjmem jsou příjmy z příležitostné činnosti (prodej ovoce či zeleniny ze zahrady) či příležitostného nájmu movitých věcí, příjem z výměnku atd. Ostatní příjmy se neuvádějí v daňovém přiznání pokud nepřesáhnou částku 30 000 Kč.

Co patří mezi příjmy?

Typickými nenávratnými příjmy jsou daně, dávky, poplatky, příjmy z výnosů privatizace, výnosy z vlastního podnikání apod. Tyto příjmy tvoří naprostou většinu z celkových veřejných příjmů.

Co se započítává do příjmů rodiny?

Příjmy, které se v rodině posuzují, jsou kromě čisté mzdy a platu i mateřská, rodičovský příspěvek, nemocenská, alimenty, starobní, invalidní i pozůstalostní důchod, příjmy z pronájmu a podpora v nezaměstnanosti.

Co to jsou příjmy?

Příjem může být: peněžní příjem – ekonomický pojem, jakákoliv přijatá peněžní částka – přijatá platba (například mzda, starobní důchod, sociální podpora, splátka dluhu apod.) příjem (sport) – příjem míče (nebo jiného herního předmětu) na soupeřově straně v kolektivních sportech po podání (např.

Ve kterých zemích se neplatí daně?

Země bez daní, které nevyžadují výkaznictví jsou malé státy třetího světa. Nejznámějšími pobřežními zónami tohoto typu jsou Bahamy, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy a Belize.