Čím se řídí reklamace?

uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb je důležitý postup v souladu se zákonem. Základním kritériem, podle kterého se rozliší, zda se reklamace řídí občanským zákoníkem ve spojení se zákonem o ochraně spotřebitelů nebo obchodním zákoníkem, je totiž osoba kupujícího.

Jak se řeší reklamace?

s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci mimosoudního řešení sporů (ADR) – více informací ZDE. Pokud se však nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud.

Jak postupovat při reklamaci zboží?

Při reklamaci byste měli prodejci zboží předat a sdělit mu, jakou vadu zboží má nebo jak se vada projevuje. Dále si zvolíte preferovaný způsob vyřízení reklamace. Tuto volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, pokud jste žádali opravu nebo výměnu věci a tato možnost nebude možná.

Kdy má zákazník nárok na vrácení peněz?

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí mu prodejce vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (typicky poštovné), které od něho na základě smlouvy obdržel. Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení. Zákon dokonce určuje způsob vracení.

Jak se prodlužuje záruka o dobu kdy byla věc v reklamaci?

Doba, po kterou nemůže spotřebitel vadnou věc užívat, tedy od uplatnění reklamace až do doby, kdy je spotřebitel povinen si ji z reklamace převzít, se do lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění nepočítá.

Jak se řeší reklamace?

s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci mimosoudního řešení sporů (ADR) – více informací ZDE. Pokud se však nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud.

Jak provest reklamaci?

U vadného výrobku si nechte vystavit reklamační protokol, který by měl obsahovat popis výrobku včetně výrobního čísla, závadu, jak byste chtěli reklamaci vyřídit, datum reklamace, potvrzení prodejce a váš podpis, kterým potvrzujete správnost popisu reklamace.

Jak má vypadat reklamační řád?

Z protokolu má být jasně patrný prodejce, spotřebitel (jméno, adresa a jiné kontaktní údaje) a jejich vzájemný vztah (zpravidla datum uzavření kupní smlouvy a předmět koupě), datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace (popis vady) a který způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje (uplatněné právo například …

Co se stane když není reklamace v řádně době vyřízená?

V případě marného uplynutí této lhůty má spotřebitel i právo odstoupit od kupní smlouvy. Nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů je přestupkem, s podnětem k zahájení řízení se může spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci.

Co všechno musí obsahovat reklamace?

Potvrzení o reklamaci musí obsahovat jednak obecné informace, jako jsou identifikační údaje o prodávajícím či servisu, který od vás reklamaci přebírá, vaše jméno a příjmení. Sepisujete-li reklamaci sami, nezapomeňte uvést další kontaktní údaje na vás, typicky telefonní číslo či e-mailovou adresu.

Jak reklamovat produkt?

V rámci podání reklamace musí zákazník nejprve popsat vadu výrobku a navrhnout požadovaný způsob vyrovnání. Reklamaci může doručit v podstatě jakkoliv, buď osobně na prodejně, telefonicky nebo třeba e-mailem. Samozřejmě musí také vadný výrobek doručit k posouzení.

Kdo rozhoduje o způsobu vyřízení reklamace?

Spotřebitel musí prodejci zboží předložit, sdělit mu, jakou vadu zboží má nebo jak se vada projevuje a v případě, že v daném případě zákon dává spotřebiteli na výběr z vícera práv (např. oprava nebo výměna zboží), také určit, jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit.

Jak funguje reklamace?

Reklamace se řeší například opravou zboží, výměnou zboží za bezvadné, odstoupením od smlouvy nebo poskytnutím slevy. Reklamaci je třeba uplatnit v tzv. reklamační lhůtě, která může být stejně dlouhá jako lhůta záruční. Je ale prekluzivní, takže neuplatněním práva z odpovědnosti za vady zanikají.

Kde uplatnit reklamaci?

Uplatnění reklamace S reklamací se obraťte na prodávajícího v kterékoliv jeho prodejně, ovšem s ohledem na sortiment, případně telefonicky, e-mailem či dopisem. Žádáte-li opravu věci, může být k jejímu provedení pověřena také jiná osoba, například servis.

Po kolika reklamacích mám nárok na vrácení peněz?

Pokud se stejná vada objevuje opakovaně i po opravě nebo reklamujete 4 nebo více různých vad na jednom výrobku, máte automaticky nárok buď na výměnu, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Na co si dát pozor při reklamaci?

Při uplatňování reklamace stačí prokázat, že spotřebitel u prodejce věc zakoupil. To lze například výpisem z účtu při platbě kartou či převodem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.

Jak dlouho trvá reklamační doba?

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Dohodnete-li se s prodávajícím na lhůtě delší, pak musí být reklamace vyřízena do konce prodloužené lhůty. Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace.

Co se stane kdyz není reklamace v řádně době vyřízená?

Zákonem stanovená délka nebrání dohodě se spotřebitelem na delší lhůtě k vyřízení reklamace. V případě marného uplynutí této lhůty má spotřebitel i právo odstoupit od kupní smlouvy. Nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů je přestupkem, s podnětem k zahájení řízení se může spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci.

Na co si dát pozor při reklamaci?

Při uplatňování reklamace stačí prokázat, že spotřebitel u prodejce věc zakoupil. To lze například výpisem z účtu při platbě kartou či převodem, staršími reklamačními protokoly, originálním obalem, specifičností zboží (nikdo jiný ho neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.

Jak funguje reklamace?

Reklamace se řeší například opravou zboží, výměnou zboží za bezvadné, odstoupením od smlouvy nebo poskytnutím slevy. Reklamaci je třeba uplatnit v tzv. reklamační lhůtě, která může být stejně dlouhá jako lhůta záruční. Je ale prekluzivní, takže neuplatněním práva z odpovědnosti za vady zanikají.

Kdy končí reklamační lhuta?

Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace. Následující den potom, co jste reklamaci uplatnili, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.

Jak se řeší reklamace?

s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci mimosoudního řešení sporů (ADR) – více informací ZDE. Pokud se však nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá než se obrátit na soud.

Jak se bránit při zamítnutí reklamace?

Pokud prodejce reklamaci zamítne, ať už z jakéhokoliv důvodu, je potřeba mu v takovém případě sdělit váš nesouhlas s důvody jejího zamítnutí. Následně je na místě vyhledat vhodného soudního znalce a oprávněnost reklamace s ním zkonzultovat.

Kdo řeší reklamace?

1 zákona č. 634/1992 Sb., prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Co dělat když mi prodejce nevrací peníze?

Kontaktujte banku. Ve všech předchozích případech platí, že pokud vznikne situace, kdy prodejce spotřebiteli má peníze vrátit – ať už za zboží nedoručené, vrácené, či reklamované -, ale nevrací, je nutné kontaktovat nejprve prodejce s tím, že je v prodlení, a žádat řešení situace, potažmo vrácení peněz.

Kam se mohu obrátit v případě pokud nebude prodejce vyřizovat reklamaci?

Pokud nebude prodejce ochoten reklamaci vyřídit i přes kladný znalecký posudek, musíte se obrátit na soud. Uplatnění nároku na úhradu nákladů spojených s reklamací budete muset prokázat, proto je vhodné mít podklady v písemné formě.